Bayer

Diabeteksen munuaistaudin hoitovaihtoehdot

Hoidolla pyritään estämään sairauden ja munuaisvaurion eteneminen

Diabeteksen munuaistaudin hoidossa on tärkeä keskittyä kaikkien riskitekijöiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Hoidon kulmakivenä toimii potilaalle räätälöity lääkehoito, jolla pyritään normalisoimaan kohonneet verenpaine-, verensokeri- ja veren rasva-arvot.

 

Korkea verenpaine kuormittaa munuaisia merkittävästi, ja siksi sen hoito on tärkeää. Korkeaa verenpainetta lääkitään ensisijaisesti ns. ACE:n estäjillä tai ATR-salpaajilla. Niiden on todettu ehkäisevän ja vähentävän valkuaisen erittymistä virtsaan sekä hidastavan munuaisten toiminnan heikkenemistä. Niiden käytöstä on hyötyä vaikeassakin vajaatoiminnassa. 


Hyvän verensokeritasapainon saavuttaminen on tärkeää, sillä tasapainon paranemisella näyttäisi olevan pitkään kestävä vaikutus sairauden etenemisen hidastamisessa. 


Diabeteslääkkeenä tyypin 2 diabeetikot käyttävät ensisijaisesti nk. SGLT2:n estäjiä. Ne myös vähentävät valkuaisen erittymistä virtsaan (albuminuria) sekä hidastavat munuaisten toiminnan heikentymistä. 


Myös nk. GLP-1-reseptoriagonisteja voidaan käyttää diabeteslääkkeenä. Niiden on todettu vaikuttavan suotuisasti munuaisten toimintaan ja suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta.


Veren rasva-arvojen normalisoiminen on myös tärkeää munuaisterveyden kannalta. Kohonneiden rasva-arvojen lääkehoitoon käytetään pääsääntöisesti statiineja eli kolesterolilääkkeitä. 


Elintapahoito osana kokonaisvaltaista hoitoa ja sairauden ehkäisyä

Terveelliset elintavat ovat tärkeitä diabeteksen munuaistaudin ehkäisyssä ja lääkehoidon tukena.


Ruokavalio on hyvä tarkistaa ammattilaisen kanssa viimeistään silloin, kun potilaalla havaitaan merkkejä munuaisten toiminnan häiriintymisestä. Ihanteellisessa ruokavaliossa yhdistyvät kohtuullinen proteiininsaanti, vähäsuolaisuus ja sydänterveelliset valinnat. Myös energiansaantiin ja laihduttamiseen on hyvä kiinnittää huomiota, etenkin jos potilaalla on ylipainoa.


Hoidoksi suositellaan myös tupakoinnin lopettamista. 

 

Seuranta auttaa hoidossa 

Säännöllinen laboratorioarvojen seuranta on keskeinen työkalu diabeteksen munuaistaudin hoidossa. 


Jos potilaalla todetaan valkuaisen erittymistä virtsaan tai alentunut suodatusnopeus, näitä arvoja seurataan laboratoriokokeilla. Seurannan tiheys riippuu munuaistaudin etenemisestä.

 


Lähteet:
Diabeteksen munuaistauti. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2020. https://www.kaypahoito.fi/hoi50060, (viitattu 19.7.2022).
Diabeteksen munuaistauti. Käypä hoito -suosituksen potilasversio. Duodecim 2020. https://www.kaypahoito.fi/khp00070, (viitattu 19.7.2022).
Diabeteksen munuaistauti. Terveyskylä, Diabetestalo. https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/diabeteksen-lis%C3%A4sairaudet/diabetes-ja-munuaiset/diabeteksen-munuaistauti, (viitattu 19.7.2022).
Laine MK & Eriksson JG. GLP-1-reseptoriagonistit. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 2020;136(19):2153-60.
Mustajoki P. Diabeteksen munuaissairaus (diabeettinen nefropatia). Lääkärikirja Duodecim 2021. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00563
Tietoa diabeteksen munuaistaudin ravitsemushoidosta. Terveyskylä, Diabetestalo. https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/diabeteksen-lis%C3%A4sairaudet/diabetes-ja-munuaiset/diabeteksen-munuaistaudin-ravitsemushoito/tietoa-diabeteksen-munuaistaudin-ravitsemushoidosta, (viitattu 19.7.2022).

 

Hoito kehittyy

Lue sisätautien ja nefrologian erikoislääkärin haastattelu diabeteksen munuaistaudista ja sen hoitokeinoista.

Jaa: